763244 การจัดการธุรกิจการบิน  
Airline Business Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763244 การจัดการธุรกิจการบิน (Airline Business Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จิตต์โสภิณ  มีระเกตุ
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     องค์ประกอบของธุรกิจการบิน ภูมิศาสตร์การบิน สิทธิทา
วัตถุประสงค์     4.1 เพื่อให้นิสิตเข้าใจภาพรวมและข้อมูลเกี่ยวกับธุร
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     กรมการขนส่งทางอากาศ. 2547. 40 ปี กรมการขนส่งทางอาก
เกณฑ์การวัดผล      การบรรยาย การอภิปราย การวิเคราะห์กรณีศึกษา การศึก
การประเมินผลการเรียน     8.1 การทำรายงาน/ เสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 10 %
     8.2 งานที่ได้รับมอบหมาย 5 %
     8.3 การสอบ 80 %
     - การสอบกลางภาค 40 %
     - การสอบปลายภาค 40%
     8.4 ความสนใจในชั้นเรียน/ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ การเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ 5 %
     รวม 100
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top