763244 การจัดการธุรกิจการบิน  
Airline Business Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763244 การจัดการธุรกิจการบิน (Airline Business Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จิตต์โสภิณ  มีระเกตุ
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????????? ???????????????? ???????
วัตถุประสงค์     4.1 ??????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ?????????????????. 2547. 40 ?? ???????????????
เกณฑ์การวัดผล      ????????? ?????????? ????????????????????? ??????
การประเมินผลการเรียน     8.1 ??????????/ ?????????????????????? 10 %
     8.2 ?????????????????? 5 %
     8.3 ?????? 80 %
     - ???????????? 40 %
     - ????????????? 40%
     8.4 ???????????????????/ ????????????????????????/ ???????????????????????? 5 %
     ??? 100
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top