762431 สถาบันและการเมืองระหว่างประเทศ  
International Institutions and Politics
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 762431 สถาบันและการเมืองระหว่างประเทศ (International Institutions and Politics)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กิติยา  ทัศนะบรรจง
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ลัทธิ และระบบการเมือง การปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทฤษฎี ความสำคัญ ของลัทธ
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     fmsktt@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3) นิสิตต้องมีมารยาทในการเข้าชั้นเรียน รวมถึงมารยาทที่ดีในชั้นเรียน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top