134311 การจัดซื้อ  
Purchasing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134311 การจัดซื้อ (Purchasing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วราภรณ์  ตั้งจิตรเจริญ
วิชาพื้นฐาน 134211 หลักการตลาด
คำอธิบายรายวิชา     บทบาทและความสำคัญของการจัดการด้านการจัดซื้อ ความรับผิดชอบของผู้จัดการ งานจัดซื้อ ความสัมพันธ์ของงานจัดซื้อกับงานอื่น นโยบายและระเบียบการจัดซื้อ การจัดซื้อแบบรวมอำนาจและกระจายอำนาจ การกำหนดคุณลัษณะของสินค้าที่จัดซื้อ การกำหนดขนาดของการจัดซื้อ การเลือกแหล่งขาย
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้ทราบหลักการในการจัดซื้อ การจัดซื้อในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเทคนิคในการจัดซื้อ การเจรจาต่อรอง และการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ขาย
    2. เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดซื้อในธุรกิจ
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่800 วันพฤหัสเวลา 13.00-16.00
    หมู่850 วันพฤหัสเวลา 16.30 - 19.30
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1.Michiel R. Leenders. Purchasing & Supply Management. 12th ed. (international Edition).
    McGraw-Hill
    2. Arjan J Van Weele. Purchasing and Supply Chain Management. 2nd ed. Thomson Learning
    3. Donal W. Dobler and David N. Burt. Purchasing and Supply Management. 6th ed. (international
    Edition). McGraw-Hill
    
เกณฑ์การวัดผล     การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน :
    ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 10
    การสอบ .
     - การสอบกลางภาค ร้อยละ 35
     - การสอบปลายภาค ร้อยละ 35
     - กาจัดทำรายงานและการนำเสนอ ร้อยละ 20
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 ห้อง 10409 หรือ ตามนัด
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตที่มาสายจะไม่ได้รับการเช็คชื่อเข้าเรียน
    2.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    3.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top