762314 การลงทุนระหว่างประเทศ  
International Investment
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 762314 การลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กิติยา  ทัศนะบรรจง
วิชาพื้นฐาน ????????????????? (Financial Management)
คำอธิบายรายวิชา     
วัตถุประสงค์     
วัน/เวลา/สถานที่     Section 800
    Time : Wednesday 09.00-12.00
    Classroom : 17211
    
    Section 850
    Time : Wednesday 16.30-19.30
    Classroom: 17211
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     Email: fmsktt@src.ku.ac.th
     Special.by.kitty@gmail.com
    
ข้อกำหนดในการเรียน     

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top