757441 การส่งกำลังด้านการขนส่ง  
Carrier Logistics
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 757441 การส่งกำลังด้านการขนส่ง (Carrier Logistics)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อภัยพงศ์  กิตติศุภคุณ
วิชาพื้นฐาน 757112 องค์การและการจัดการ (Organization and Manag
คำอธิบายรายวิชา     บทบาทและหน้าที่ด้านการขนส่ง การส่งกำลังทางด้านการข
วัตถุประสงค์     1) เข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของการจัดส่งทางธุร
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1) สอบกลางภาค 30 คะแนน
    2) สอบกลางภาค 40 คะแนน
    3)
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     หมู่ 800 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 10207 อาคาร 10 อาคารศูนย์เรียนรวม 2
    หมู่ 800 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 10207 อาคาร 10 อาคารศูนย์เรียนรวม 2
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตเข้าชั้นเรียนตำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
    2) นิสิตที่แต่งกาย และมีความประพฤติไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับ
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
    4) งดใช้เครื่องมือใดๆ ในการสื่อสารในห้องเรียน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top