757441 การส่งกำลังด้านการขนส่ง  
Carrier Logistics
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 757441 การส่งกำลังด้านการขนส่ง (Carrier Logistics)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อภัยพงศ์  กิตติศุภคุณ
วิชาพื้นฐาน 757112 ?????????????????? (Organization and Manag
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????? ???????????????????
วัตถุประสงค์     1) ??????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1) ????????? 30 ?????
    2) ????????? 40 ?????
    3)
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     ???? 800 ????????????? ???? 09.00-12.00 ?. ??? 10207 ????? 10 ?????????????????? 2
    ???? 800 ????????????? ???? 09.00-12.00 ?. ??? 10207 ????? 10 ?????????????????? 2
ข้อกำหนดในการเรียน     1) ?????????????????????????????? 80 ???????????????????????????????????
    2) ?????????????? ???????????????????????????????????????
    3) ???????????????????????????????????????????????????????????????????
    4) ???????????????? ??????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top