757321 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
Management Information System
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 757321 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กลุ่มผู้ประสานงาน  วิชา
วิชาพื้นฐาน 757111 Introduction to Business (ธุรกิจเบื้องต้น)
คำอธิบายรายวิชา     ข้อมูลที่ใช้ในการรจัดการตลอดจนระเบียบวิธีการจัดกระ
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตทราบแนวคิดและการจัดการระบบสารสนเทศ
วัน/เวลา/สถานที่     ทุกวันเสาร์ เวลา 16.30-19.30 น. หมู่ 800
    อาคาร 10 ห้อง 10306
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1) การศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษา และนำเสนอรายงาน 30 คะแ
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดวิเคราะห์โดยอิงกลุ่ม
การให้นิสิตเข้าพบ     วันเสาร์ 08.00-09.00 น. และ 16.00-17.00 น. ณ ห้องเรียน
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top