757321 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
Management Information System
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 757321 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กลุ่มผู้ประสานงาน  วิชา
วิชาพื้นฐาน 757111 Introduction to Business (??????????????)
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1) ???????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ??????????? ???? 16.30-19.30 ?. ???? 800
    ????? 10 ??? 10306
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1) ???????????????????????? ?????????????? 30 ???
การประเมินผลการเรียน     ??????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ???????? 08.00-09.00 ?. ??? 16.00-17.00 ?. ? ????????
ข้อกำหนดในการเรียน     1) ???????????????????????????? 36 ??????
    2) ???????????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top