754474 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว  
Technical English for Tourism Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754474 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (Technical English for Tourism Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อรุณี  ยี่ทอง
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการในการสื่อสารทางภาษาที่ใช้ในการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบรรยายสถานที่ เหตุการณ์ บุคคล สิ่งของ ขนบธรรมเนียมประเพณี ฝึกฝนการให้คำแนะนำ การสอบถาม การปฏิบัติตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ตลอดจนการจัดการกับข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม
    English used in performing communicative tasks with an emphasis on description and explanations of places, objects, events, peoples, buildings, values and traditions. Practice giving instructions, answering and asking informative questions, interacting appropriately and courteously in social situations and in those dealing with complaints.
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเน้นการบรรยายสถานที่ เหตุการณ์ บุคคล สิ่งของ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีได้
    2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถให้คำแนะนำ สอบถาม ปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
    3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดการกับข้อร้องเรียนได้อย่างสุภาพและเหมาะสม
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ดูรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอน
เกณฑ์การวัดผล     1. สอบกลางภาค 25 คะแนน
    2. สอบปลายภาค 25 คะแนน
    3. รายงาน 10 คะแนน
    4. บทบาทสมมุติ 15 คะแนน
    5. แบบฝึกหัด 10 คะแนน
    6. ภาคสนาม 15 คะแนน
    รวม 100 คะแนน
การประเมินผลการเรียน     ใช้วิธีอิงเกณฑ์
    คะแนน 80 - 100 เกรด A
    คะแนน 75 - 79 เกรด B+
    คะแนน 70 - 74 เกรด B
    คะแนน 65 - 69 เกรด C+
    คะแนน 60 - 64 เกรด C
    คะแนน 55 - 59 เกรด D+
    คะแนน 50 - 54 เกรด D
    คะแนน 0 - 49 เกรด F
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top