754473 ภาษาอังกฤษการโรงแรม  
English for Hotel
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754473 ภาษาอังกฤษการโรงแรม (English for Hotel)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศุภาภาส  คำโตนด
วิชาพื้นฐาน 03754113 Fundamental English III
คำอธิบายรายวิชา      การพัฒนาความสามารถทางภาษาที่ใช้การสื่อสารและการส่งเสริมการใช้ภาษาโดยการนำเสนอโครงสร้างทางภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนคำศัพท์และสำนวนที่จำเป็นสำหรับธุรกิจโรงแรมผ่านทางบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่หลากหลาย
     The development of communicative language competence and the enhancement of language use by illustrating functional language structures altogether with vocabulary and idiomatic expressions technically required in the hotel business via multiple real-life situations.
    
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตประยุกต์ใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งฟง พูด อ่าน และเขียน สำหรับการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการโรงแรมได้
    2. เพื่อให้นิสิตมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทเกี่ยวกับอาชีพทางการโรงแรม และสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม
    3. เพื่อสอดแทรกและเสริมสร้างจิตสำนึกในการมีคุณธรรมเบื้องต้น เช่น การรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการโรงแรมของตน
    
วัน/เวลา/สถานที่      Group 850 Tue. 4.30 - 7.30 p.m. R. 10203
    
    Group 800 Fri. 9.00 -12.00 a.m. R. Meeting 3 (Library)
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Scott & Revell, " Highly Recommended: English for the hotel and catering industry", Oxford University Press.
เกณฑ์การวัดผล     Oral Quiz 10
    Interview 10
    Class attendant / Class Participation 10
    Presentation (group) 20
    Midterm Exam 25
    Final Exam 25
    
    Total 100
การประเมินผลการเรียน     85 - 100 A
    80 - 84 B+
    75– 79 B
    70 – 74 C+
    65 – 69 C
    60 - 64 D+
    55 - 59 D
    50- 0 F
การให้นิสิตเข้าพบ     Tue.1-4 p.m.
ข้อกำหนดในการเรียน     1. Students are not allowed to be absent from class more than 20% of all attendances.
    2. Students with improper dress are not allowed to attend class.
    3. Students are not permitted to disturb other students by disobediently talking while being taught.
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top