754416 การเขียนรายงานธุรกิจภาษาอังกฤษ  
Business Reports Writing in English
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754416 การเขียนรายงานธุรกิจภาษาอังกฤษ (Business Reports Writing in English)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน มารศรี  ภิรมย์ราช
วิชาพื้นฐาน 03754113 ภาษาอังกฤษ III (Foundation English III)
คำอธิบายรายวิชา     การจดบันทึก การเขียนโครงร่าง การเรียบเรียงความคิด การเขียนรายงานธุรกิจที่สมบูรณ์และเป็นทางการ
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้เรียนรู้องค์ประกอบ ระเบียบ กฏเกณฑ์ต่างๆ ของการเขียนรายงาน
    2. ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนข้อความภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และการใช้ภาษาตามความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด เพื่อประกอบการเขียนรายงาน
    3. ทบทวนการใช้ห้องสมุด สารบัญ การอ้างอิง และอื่นๆ ตามความรู้ที่เกี่ยวกับห้องสมุด เพื่อประกอบการเขียนรายงาน
    4. ฝึกวิธีการทำแบบฝึกหัดบทความที่กำหนดหัวข้อ เพื่อให้นิสิตคุ้นกับบทความในรูปแบบต่างๆ
    5. ฝึกวิธีการวางโครงการและเขียนรายงาน
    6. ทำรายงานภายใต้กรอบและหัวข้อเรื่องที่นิสิตได้เรียนและทำการค้นคว้า
วัน/เวลา/สถานที่     วันอาทิตย์ที่ 9-12 และ 13-16 ณ ตึกเอ
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน      1. Arnaudet, Martin L. And Varrentt, Mary Ellen. 2000 Paragraph Development. New Jersy : Prentice Hall Regents Prentice Hall, Inc.
     2. Lesikar, Raymond V. And Pettit, John D. 1999 Report Writing for Business. Boston: McGraw-Hill.
     3. Sekaran, Uma. 2003. Research Methods for Business. New York: Wiley & sons, Inc.
     4. Slater, Ian William and Kumar, Raman Shashi. 2002 English IV Business. Department of English, Faculty of Arts, Aussumption University.
     5. Turabian, Kate L. 2005. A Manual for Writing. Chicago : The University of Chicago Press.
    6. ค้นคว้าข้อมูลจาก Internet
เกณฑ์การวัดผล     1. งานฝึกทักษะและสอบย่อยในชั้นเรียน 35 คะแนน
    2. การสอบกลางภาค 10 คะแนน
    3. ตรวจงานเขียนแต่ละบท 25 คะแนน
    4. รายงานฉบับสมบูรณ์ 30 คะแนน
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอาทิตย์ 08.00-09.00 น., 12.00-13.00 น. และ 16.00-16.15 น.
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียน
    3. นิสิตไม่ส่งเสียงรบกวน ขณะมีการเรียนการสอนอันมีผลทำให้บุคลากรในห้องขาดสมาธิ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top