754371 ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี  
English for Accountant
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754371 ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี (English for Accountant)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศุภาภาส  คำโตนด
วิชาพื้นฐาน 03754113 Fundamental English III
คำอธิบายรายวิชา      เรียนรู้บทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ในงานบัญชี ฝึกฝนการเขียนและการพูดในหัวข้อต่าง ๆ ในอาชีพนักบัญชี การรายงานทางการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบ และการบัญชีภาษีอากร
     To learn forms of communication by accounting profession. To practice writing and speaking topics the accounting profession: financial reporting, managerial accounting, auditing and accounting taxation.
    
วัตถุประสงค์     1.เพื่อให้นิสิตประยุกต์ใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจที่เกี่ยวกับอาชีพนักบัญชีได้
    2. เพื่อให้นิสิตมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทเกี่ยวกับอาชีพนักบัญชี และสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม
    3. เพื่อสอดแทรกและเสริมสร้างจิตสำนึกในการมีคุณธรรมเบื้องต้น เช่น การรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพนักบัญชีของตน
    
วัน/เวลา/สถานที่     Group 850 Th. 9.00-12.00 a.m. Room: Meeting 3 (Library)
    
    Group 800 F. 1.00-4.00 p.m. Room: Meeting 3 (Library)
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Evan Frendo and Sean Mahony, "English for Accounting", Oxford University Press
    
    2. Ian MacKenzie, "Professional English in Use: Finance", Cambridge University Press.
เกณฑ์การวัดผล     85 - 100 A
    80 - 84 B+
    75 - 79 B
    70 - 74 C+
    65 - 69 C
    60 - 64 D+
    55 - 59 D
การประเมินผลการเรียน     Midterm Examination 25
    Final Examination 25
    Written Quiz 10
    Oral Quiz 10
    Assignment 10
    Group Presentation 10
    Class Attendant 10
การให้นิสิตเข้าพบ     Tue. 9.00 - 11.30 a.m. Room 10449
    
    Tue. 1.30 - 4.00 p.m. Room 10449
ข้อกำหนดในการเรียน     1. Students are not allowed to be absent from class more than 20% of all attendances.
    2. Students with improper dress are not allowed to attend class.
    3. Students are not permitted to disturb other students by disobediently talking while being taught.
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top