754361 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
Business English
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754361 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อำพล  วิจิตขจี
วิชาพื้นฐาน 03754271 หรือ 03754113, 01355113
คำอธิบายรายวิชา     การใช้ทักษะในการฟัง พูด อ่าน อ่านเขียนร่วมกันเพื่อการติดต่อและโต้ตอบการใช้ศัพท์และสำนวนในการติต่อสื่อสารทางธุระกิจ
     Use of four integrated skills: listening, speaking, reading, and writing in correspondence. Use of vocabularies and idioms in business communication.
    
วัตถุประสงค์     เพื่อให้ฝึก ฟัง พูด อ่าน เขียนโดยให้ประสานสัมพันธ์ทั้ง 4 ทักษะและสามารถใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายและการโต้ตอบทางธุรกิจและการทำธุรกรรมต่างๆ
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 จันทร์ 16.30 – 19.30 ห้อง 10203
    หมู่ 801 อังคาร 16.30 – 19.30 ห้อง 10302
    หมู่ 850 พฤหัสบดี 13.00 – 16.00 ห้อง 1405
    หมู่ 851 จันทร์ 09.00 – 12.00 ห้อง 10212
    วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศุกร์ 09.00-12.00
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     New Insights into Business by Graham Tullis Tonya Trappe
เกณฑ์การวัดผล     สอบเก็บคะแนน 35 คะแนน
    การสอบปลายภาค 35 คะแนน
    งานกลุ่ม หรือที่ได้รับมอบหมาย 10 คะแนน
    สอบย่อย/ สนทนา 10 คะแนน
    เข้าชั้นเรียนและสนใจการเรียน 10 คะแนน
    
การประเมินผลการเรียน     80 – 100 4.0 A
    75 – 79 3.5 B+
    70 – 74 3.0 B
    65 – 69 2.5 C+
    60 – 64 2.0 C
    55– 59 1.5 D+
    50 – 54 1.0 D
    00 – 49 0.0 F
    
การให้นิสิตเข้าพบ     อังคาร 13.30-16.00 น.
    พฤหัสบดี 09.00-12.00 น.
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตขาดเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
    2. นิสิตที่แต่งกาย และมีความประพฤติไม่เรียบร้อยถูกตัดคะแนน 8.4 และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องตั้งใจไม่เสียงรบกวนหรือสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่นในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    4. ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าในชั้นเรียน
    5. ไม่อนุญาตใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆ ในขณะมีการเรียนและสอนในชั้นเรียน
    6. หากลากิจให้ยื่นใบลาก่อนวันที่มีการเรียนการสอน
    7. หากลาป่วยต้องส่งใบลาและใบรับรองแพทย์ ภายหลังทันทีในวันที่สามารถมาเรียนได้
    8. การลาใดๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top