754361 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
Business English
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754361 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อำพล  วิจิตขจี
วิชาพื้นฐาน 03754271 ???? 03754113, 01355113
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????? ??? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
     Use of four integrated skills: listening, speaking, reading, and writing in correspondence. Use of vocabularies and idioms in business communication.
    
วัตถุประสงค์     ??????????? ?? ??? ???? ???????????????????????????? 4 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ?????? 16.30 – 19.30 ??? 10203
    ???? 801 ????? 16.30 – 19.30 ??? 10302
    ???? 850 ???????? 13.00 – 16.00 ??? 1405
    ???? 851 ?????? 09.00 – 12.00 ??? 10212
    ?????????????????? ????? 09.00-12.00
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     New Insights into Business by Graham Tullis Tonya Trappe
เกณฑ์การวัดผล     ???????????? 35 ?????
    ????????????? 35 ?????
    ??????? ???????????????????? 10 ?????
    ???????/ ????? 10 ?????
    ???????????????????????????? 10 ?????
    
การประเมินผลการเรียน     80 – 100 4.0 A
    75 – 79 3.5 B+
    70 – 74 3.0 B
    65 – 69 2.5 C+
    60 – 64 2.0 C
    55– 59 1.5 D+
    50 – 54 1.0 D
    00 – 49 0.0 F
    
การให้นิสิตเข้าพบ     ????? 13.30-16.00 ?.
    ???????? 09.00-12.00 ?.
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????? 80 % ????????????????? ??????????????????
    2. ?????????????? ?????????????????????????????????????? 8.4 ????????????????????????????????????
    3. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    4. ??????????????????????????????????????
    5. ??????????????????????????????? ????????????????????????????????
    6. ?????????????????????????????????????????????
    7. ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
    8. ???????? ????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top