134312 การสื่อสารธุรกิจทางการตลาด  
Business Communication in Marketing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134312 การสื่อสารธุรกิจทางการตลาด (Business Communication in Marketing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ทัชชากร วรัญญา  สัมมะสุต
วิชาพื้นฐาน 134111 Principles of Marketing
คำอธิบายรายวิชา     วิธีการและหลักปฏิบัติการติดต่อสื่อสารเพื่อการประกอ
วัตถุประสงค์     1.สามารถเข้าใจในลักษณะของธุรกิจแบบต่าง ๆ
    2.สามาร
วัน/เวลา/สถานที่     ทุกพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น. (800)ห้อง1412 16.30-1930 (850) ห้อง 10304
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหรือเอกสารหลัก
    Introduction to Marketing Comm
เกณฑ์การวัดผล     1. การสอบกลางภาค 25 %
    2. Business Report 10 %
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     จันทร์ และ พฤหัสบดี เวลา 9.00 – 16.00 น. หรือติดต่อเพื่อนัดหมายทาง E-mail
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตที่ขาดเรียนมากกว่า 3 ครั้ง

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top