134312 การสื่อสารธุรกิจทางการตลาด  
Business Communication in Marketing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134312 การสื่อสารธุรกิจทางการตลาด (Business Communication in Marketing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ทัชชากร วรัญญา  สัมมะสุต
วิชาพื้นฐาน 134111 Principles of Marketing
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1.????????????????????????????????? ?
    2.?????
วัน/เวลา/สถานที่     ??????????? ???? 13.00 – 16.00 ?. (800)???1412 16.30-1930 (850) ??? 10304
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ??????????????????
    Introduction to Marketing Comm
เกณฑ์การวัดผล     1. ???????????? 25 %
    2. Business Report 10 %
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ?????? ??? ???????? ???? 9.00 – 16.00 ?. ???????????????????????? E-mail
ข้อกำหนดในการเรียน     1.??????????????????????? 3 ????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top