460411 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
Social and Cultural Change
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 460411 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Change)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สุกัญญา  สุขวิบูลย์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เงื่อนไขและ
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความหมาย
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 10206
    หมู่ 801 วันอาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 10206
    หมู่ 850 วันอาทิตย์ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 10206
    หมู่ 851 วันพุธ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 6102
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพุธ วันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ เวลา 12.30-13.00 น. หรือวันเวลาที่เหมาะสมโดยที่มีการนัดหมายระหว่างผู้สอนกับนิสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
    
    หรือที่อีเมล์ sugunya_suk@utcc.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top