460411 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
Social and Cultural Change
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 460411 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Change)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สุกัญญา  สุขวิบูลย์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????????????????????? ??????????
วัตถุประสงค์     1) ??????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ?????????? ???? 09.00-12.00 ?. ??? 10206
    ???? 801 ?????????? ???? 13.00-16.00 ?. ??? 10206
    ???? 850 ?????????? ???? 16.30-19.30 ?. ??? 10206
    ???? 851 ?????? ???? 16.30-19.30 ?. ??? 6102
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     ?????? ???????????????????????? ???? 12.30-13.00 ?. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
    ????????????? sugunya_suk@utcc.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1) ???????????????????????????? 36 ??????
    2) ???????????????????????????????????????????????????????????
    3) ???????????????????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top