460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม  
Industrial Sociology
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน
 
ตารางนัดปรึกษา

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Sociology)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน เติมศักดิ์  สุขวิบูลย์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????????????????????? ??????
วัตถุประสงค์     1) ???????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ?????????? ???? 09.00-12.00 ?. ??? 10209
    ???? 801 ?????????? ???? 13.00-16.00 ?. ??? 10209
    ???? 850 ?????????? ???? 16.30-19.30 ?. ??? 10209
    ???? 8020 ???????? ???? 09.00-12.00 ?. ??? 10106
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????? ????????? ???? 15.00-16.30 ?. ???????? ???? 14.00-18.00 ?. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????? ????????????????? www.ms.src.ku.ac.th ?????????? 10404
    ???? toemsak@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1) ?????????????????????????????? 36 ??????
    2) ???????????????????????????????????????????????????????????
    3) ???????????????????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top