460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม  
Industrial Sociology
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน
 
ตารางนัดปรึกษา

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Sociology)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน เติมศักดิ์  สุขวิบูลย์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ลักษณะและประวัติความเป็นมาของระบบอุตสาหกรรม การจัด
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและพัฒ
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 10209
    หมู่ 801 วันอาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 10209
    หมู่ 850 วันอาทิตย์ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 10209
    หมู่ 8020 วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 10106
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 15.00-16.30 น. วันเสาร์ เวลา 14.00-18.00 น. หรือวันที่เหมาะสมโดยที่มีการนัดหมายระหว่างผู้สอนกับนิสิตเป็นที่เรียบร้อยในตารางนัดหมายรายวิชาของผู้สอน ศูนย์การเรียนรู้ ส่วนงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ www.ms.src.ku.ac.th หรือที่ห้อง 10404
    หรือ toemsak@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วดมง
    2) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top