460111 สังคมวิทยาเบื้องต้น  
Introduction to Sociology
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 460111 สังคมวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Sociology)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สุกัญญา  สุขวิบูลย์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ขอบเขตและวิธีการของสังคมวิทยา ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรม แนวความคิดทางสังคมวิทยา ที่อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ ลักษณะของกลุ่ม ชุมชนและสถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคม
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะวิชาสังคมวิทยา ขอบเขตและพัฒนาการของสังคมวิทยา วิธีการทางสังคมวิทยาและประโยชน์ของวิชาสังคมวิทยา
    2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจถึงแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่สามารถอธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบที่สำคัญของสังคม รวมทั้งปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นและอิทธิพลของสังคมที่มีต่อบุคคลและกลุ่มคน
    3. เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจปัญหาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันพุธ เวลา 9.00 - 12.00 น ห้อง 10404
    หมู่ 850 วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น ห้อง 10305
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ดูรายละเอียดในเอกสาร Course Syllabus
เกณฑ์การวัดผล     1. การมีส่วนร่วมและความสนใจในการเรียน โดยการเข้าร่วมรับฟัง ร้อยละ 10
    คำบรรยายอย่างสม่ำเสมอและอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
    2. การทดสอบย่อยและงานแบบฝึกหัดประจำวิชา ร้อยละ 15
    3. การสอบกลางภาค ร้อยละ 30
    4. การสอบปลายภาค ร้อยละ 45
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนด
    ระดับคะแนนพิจารณาจากเกณฑ์คะแนนดังนี้
    สูงกว่า 80.0 คะแนน ระดับคะแนน A หรือ 4.0
    75.1 - 80.0 คะแนน ระดับคะแนน B+ หรือ 3.5
    70.1 - 75.0 คะแนน ระดับคะแนน B หรือ 3.0
    65.1 - 70.0 คะแนน ระดับคะแนน C+ หรือ 2.5
    60.1 - 65.0 คะแนน ระดับคะแนน C หรือ 2.0
    55.1 - 60.0 คะแนน ระดับคะแนน D+ หรือ 1.5
    50.1 - 55.0 คะแนน ระดับคะแนน D หรือ 1.0
    ต่ำกว่า 50.1 คะแนน ระดับคะแนน F หรือ 0.0
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคารและวันพุธ เวลา 12.30-13.00 หรือวัน เวลาที่เหมาะสม โดยที่มีการนัดหมายระหว่างผู้สอนกับนิสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
    โทรศัพท์ 08-7908-6600 อีเม sugunya_suk@utcc.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top