459474 จิตวิทยาการทำงาน  
Psychology of Work
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 459474 จิตวิทยาการทำงาน (Psychology of Work)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน นัยเนตร  อเนกต์นัตต์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     แนวคิดการทำงาน ลักษณะของงาน ความแตกต่างระหว่างบุคค
วัตถุประสงค์     1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในจิตวิทยาการทำงานแ
วัน/เวลา/สถานที่     วันอังคาร เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 10106
    อาคาร 10 ศูนย์เรียนรวม 2
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 20%
     - กิจกรรมในชั
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากคะแนนกลุ่มและเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร หรือติดต่ออาจารย์ทางอีเมล์ naiyanate_o@yahoo.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งภาคเรียน (ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง)
    2) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงหรือทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนการเรียนการสอน เช่น การเดินออกนอกห้องเรียนระหว่างการเรียนการสอน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top