391451 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ  
Personality Development in Careers
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 391451 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ (Personality Development in Careers)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ถิตรัตน์  เกตุเอม
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     มารยาทและวิธีการเข้าสมาคม ตลอดจนการแต่งกายและการใช้คำพูดกับบุคคลในสถานที่และโอกาสต่างๆ ตามแบบสากลนิยม การฝึกฝนและปรับปรุงบุคลิกภาพในการพูด เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ มีการศึกษานอกสถานที่
วัตถุประสงค์     
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top