390261 ธุรกิจการบิน  
Airline Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 390261 ธุรกิจการบิน (Airline Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จิตต์โสภิณ  มีระเกตุ
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     องค์ประกอบของธุรกิจการบิน ภูมิศาสตร์การบิน สิทธิทา
วัตถุประสงค์     4.1 เพื่อให้นิสิตเข้าใจภาพรวมและข้อมูลเกี่ยวกับธุร
วัน/เวลา/สถานที่     8 มิ.ย. 51 แนะนำรายวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการบิน (introduction)
    15 มิ.ย. 51 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สายการบินและเครือข่ายการบิน
    (Airline management in local &international airline organization)
    22 มิ.ย. 51 การบริหารงานบุคคลในธุรกิจการบิน (Airline Personal management)
    22 มิ.ย. 51 งานอาชีพในธุรกิจการบิน (Career Path in Airline Business)
    29 มิ.ย. 51 การบริหารการตลาดในธุรกิจการบินAirline marketing management
    6 ก.ค. 51 ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์การบิน (airline geography)
    13 ก.ค. 51 ชนิดของเครื่องบินและประสิทธิภาพการบิน (types and fleet of aircraft)
    20 ก.ค. 51 กฎและระเบียบการจราจรทางอากาศ (air traffic control)
     Midterm
    3 ส.ค. 51 งานบริการบนเครื่องบิน (in-flight services) 1 ( ภาพรวม+งานเอกสาร)
    10 ส.ค. 51 งานบริการบนเครื่องบิน (in-flight services) 2 ( การบริการ)
    17 ส.ค. 51 งานบริการภาคพื้นดิน (ground handling)
    24 ส.ค. 51 การเขียนบัตรโดยสารและการคิดคำนวณค่าโดยสาร
    (ticketing and tariffs calculation)
    24 ส.ค. 51 ตารางเวลากำหนดการบิน(airline timetable)
    31 ส.ค. 51 ระเบียบพิธีการเข้าออกระหว่างประเทศ และ CIQ
    (airport formalities and CIQ)
    7 ก.ย. 51 การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (Air cargo and mail)
    14 ก.ย. 51 กฎหมายของธุรกิจการบิน(Airline Law)
    14 ก.ย. 51 ความปลอดภัยของธุรกิจการบิน
    21 ก.ย. 51 PRESENTATION
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     กรมการขนส่งทางอากาศ. 2547. 40 ปี กรมการขนส่งทางอาก
เกณฑ์การวัดผล     การบรรยาย การอภิปราย การวิเคราะห์กรณีศึกษา การศึกษ
การประเมินผลการเรียน     8.1 การทำรายงาน/ เสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 10 %
     8.2 งานที่ได้รับมอบหมาย 5 %
     8.3 การสอบ 80 %
     - การสอบกลางภาค 40 %
     - การสอบปลายภาค 40%
     8.4 ความสนใจในชั้นเรียน/ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ การเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ 5 %
     รวม 100
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top