362471 ภาษาจีนขั้นพื้นฐานเพื่อธุรกิจ  
Elementary Chinese for Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 362471 ภาษาจีนขั้นพื้นฐานเพื่อธุรกิจ (Elementary Chinese for Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กนกพร  นุ่มทอง
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     คำศัพท์และสำนวนพื้นฐานทางธุรกิจการค้า
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้คำศัพท์และสำนวนทางธุรกิ
วัน/เวลา/สถานที่     วันอาทิตย์ เวลา 09.00-13.00 น. ห้อง 10212
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1) การบ้าน 5%
    2) ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ 5
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร พฤหัสบดี เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง มน.2-406
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ
    2) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top