362463 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม  
Chinese for Hotel Studies
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 362463 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม (Chinese for Hotel Studies)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กนกพร  นุ่มทอง
วิชาพื้นฐาน 362113 ภาษาจีนเบื้องต้น
คำอธิบายรายวิชา     ศึกษาศัพท์ วลี และสำนวนที่ใช้ในธุรกิจโรงแรมของพนั
วัตถุประสงค์     เพื่อให้นิสิตได้รู้จักศัพท์ วลี และสำนวนที่ใช้ในธุร
วัน/เวลา/สถานที่     วันอังคาร วันพฤหัสบดี
    เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง มน.2-404
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1) การบ้าน ร้อยละ 5%
    2) ความสนใจเข้าเรียนอย่างสมำเสมอ
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     wuqiong-th@yahoo.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top