362463 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม  
Chinese for Hotel Studies
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 362463 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม (Chinese for Hotel Studies)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กนกพร  นุ่มทอง
วิชาพื้นฐาน 362113 ???????????????
คำอธิบายรายวิชา     ?????????? ??? ????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     ??????????????????????????? ??? ???????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???????? ???????????
    ???? 10.00-12.00 ?. ??? ??.2-404
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1) ??????? ?????? 5%
    2) ????????????????????????????
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     wuqiong-th@yahoo.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1) ?????????????????????????????? 36 ??????
    2) ???????????????????????????????????????????????????????????
    3) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top