362113 ภาษาจีนเบื้องต้น III  
Elementary Chinese III
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 362113 ภาษาจีนเบื้องต้น III (Elementary Chinese III)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กนกพร  นุ่มทอง
วิชาพื้นฐาน 362113 ภาษาจีนเบื้องต้น
คำอธิบายรายวิชา     ภาษาจีนระดับต้นสำหรับนิสิตที่มีพื้นฐานความรู้ด้านภ
วัตถุประสงค์     ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจี
วัน/เวลา/สถานที่     วันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น.
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1) การบ้าน 5%
    2) ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ 5
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง มน.-404
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะหมดสิทธิสอบ
    2) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top