362112 ภาษาจีนเบื้องต้น II  
Elementary Chinese II
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 362112 ภาษาจีนเบื้องต้น II (Elementary Chinese II)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กนกพร  นุ่มทอง
วิชาพื้นฐาน 362111 ภาษาจีนเบื้องต้น I
คำอธิบายรายวิชา     ศึกษาและฝึกฝนระบบถอดเสียงแบบ pinyin และบทสนทนาในชี
วัตถุประสงค์     1) เพื่อทบทวนความเข้าใจเรื่องการออกเสียงและพัฒนาสำ
วัน/เวลา/สถานที่     วันอาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 10212
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     wuqiong_th@yahoo.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ
    2) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top