362111 ภาษาจีนเบื้องต้น I  
Elementary Chinese I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 362111 ภาษาจีนเบื้องต้น I (Elementary Chinese I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ณัฐพร  ช่างประดับ
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1) ????????????? ????????????????????????? ?????
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     ???????????????????????????????????????
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1) ?????????????????????????????? 36 ?????? ??????????????????????
    2) ???????????????????????????????????????????????????????????
    3) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top