362111 ภาษาจีนเบื้องต้น I  
Elementary Chinese I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 362111 ภาษาจีนเบื้องต้น I (Elementary Chinese I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ณัฐพร  ช่างประดับ
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับนิสิตที่ไม่มีความรู้ด้านภาษา
วัตถุประสงค์     1) ได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการออกเสียง หลักว
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     ตัดเกรดโดยการอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ
    2) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top