361241 ศิลปะการพูด  
Principles and Art of Speaking I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 361241 ศิลปะการพูด (Principles and Art of Speaking I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อรรธิกา  พังงา
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักและศิลปะการพูด ระบบการหา
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตเข้าใจหลักและศิลปะการพูดที่ถูกต้อง
วัน/เวลา/สถานที่     วันอังคาร 16.30-19.30 น. ห้อง 2207
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑลีย์ ไวทนะวณิช. หลักการพูด ส
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพุธ เวลา 09.00-12.00 น. หรืออีเมล์ auntiga@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อบกว่า 36 ชั่วโมง ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ
    2) นิสิตจะต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกครั้งที่เข้าห้องเรียน มิฉะนั้นจะถูกเชิญออกจากห้อง
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะการสอนอันจะมีผลทำให้การสอนขาดคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top