358112 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II  
Elementary Japanese II
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 358112 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II (Elementary Japanese II)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กลุ่มผู้ประสานงาน  วิชา
วิชาพื้นฐาน 358111 Elementary Japanese 1
คำอธิบายรายวิชา     หลักภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยค
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากร
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันจันทร์ เวลา 09.00-15.00 น.
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1) คะแนนเก็บ 50%
    - สอบคันจิ 10%
    - สอบพูด 15%
    -
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     ตามเวลาในตารางเรียน
ข้อกำหนดในการเรียน     นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 95% และแต่งกายตามเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top