358112 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II  
Elementary Japanese II
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 358112 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II (Elementary Japanese II)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กลุ่มผู้ประสานงาน  วิชา
วิชาพื้นฐาน 358111 Elementary Japanese 1
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????????? ?? ??? ???? ????? ??????
วัตถุประสงค์     1) ???????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ????????? ???? 09.00-15.00 ?.
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1) ????????? 50%
    - ???????? 10%
    - ?????? 15%
    -
การประเมินผลการเรียน     ?????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ??????????????????
ข้อกำหนดในการเรียน     ???????????????????????????? 95% ??????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top