358111 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น I  
Elementary Japanese I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 358111 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น I (Elementary Japanese I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สมพร  โกมารทัต
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     หลักภาษาญี่ป่นเบื้องต้น ฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยคข
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากร
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1) คะแนนเก็บ 50%
    - สอบพูด 10%
    - สอบฟัง 10%
    - สอ
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     ตามเวลาในตารางเรียน
ข้อกำหนดในการเรียน     นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 95% และแต่งกายตามเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข
1 - ฝึกอ่าน 1
6 มิถุนายน 2553

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top