356241 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส  
French Listening-Speaking I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 356241 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส (French Listening-Speaking I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน Xavier  Galland
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     
วัตถุประสงค์     1) ?????????????????????????????
    2) ??????????
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1) ???????????????/?????????????
    2) ??????
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ?????? oxagmail-K7@yahoo.com
ข้อกำหนดในการเรียน     

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top