356116 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน II  
Foundation French II
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 356116 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน II (Foundation French II)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ประวิทย์  เลิศวัฒนกูล
วิชาพื้นฐาน 356115
คำอธิบายรายวิชา     โครงสร้าง และหลักไวยากรณ์ เพื่อการฟัง การพูด การอ
วัตถุประสงค์     1) เพิ่มความรู้ไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาฝรั่งเศส ในระ
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     เอกสารอ่านประกอบ
    
    1) DELATOUR, JENNEPIN, Grammai
เกณฑ์การวัดผล     1) การศึกษาค้นคว้า/รายงานหน้าชั้น ร้อยละ 10
    2) กา
การประเมินผลการเรียน     วิธีการตัดเกรดโดยอิงกลุ่ม
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอาทิตย์ เวลา 09.00-10.00 น. หรือ อีเมล์ pravitlert@yahoo.fr
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top