355235 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบข้อสอบม  
English for Standardised Test
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 355235 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบข้อสอบม (English for Standardised Test)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์
วิชาพื้นฐาน 355113 Foundation English III
คำอธิบายรายวิชา     ฝึกความเข้าใจในการฟัง โครงสร้างไวยากรณ์ ความสามารถในการพูด ความเข้าใจในการอ่านพร้อมคำศัพท์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวทดสอบข้อสอบมาตรฐานเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
วัตถุประสงค์     1.เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจหน้าที่และโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
    2. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด และอ่านได้ในระดับที่ดียิ่งขึ้น
    3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEFL TEST
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Mazak, C. Zwier, L.J. & Stafford-Yilmaz, L. 2006. The Michigan guide to English for academic success and better TOEFL scores. Ann Arbor, the University of Michigan Press.
เกณฑ์การวัดผล     8.1 In-class assignments 15%
    8.2 3 quizzes 50%
    iBT Reading Comprehension 20%
    iBT Listening Comprehension 20%
    iBT Speaking Test 10%
    8.3 Final Examination 35%
    Total 100%
การประเมินผลการเรียน     80-100 = A
    75-79 = B+
    70-74 = B
    65-69 = C+
    60-64 = C
    50-54 = D
    55-59 = D+
    0-49 = F
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top