355211 โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นต้น  
Basic English Structure
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 355211 โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นต้น (Basic English Structure)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์
วิชาพื้นฐาน 355113 Foundation English III
คำอธิบายรายวิชา     วิเคราะห์โครงสร้างของภาษาเขียนจากบทความหรือเรื่องท
วัตถุประสงค์     1) สามารถวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ปราก
วัน/เวลา/สถานที่     วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. เวลา 16.30-19.30 น.
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top