355201 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น  
Fundamental English Reading
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 355201 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Fundamental English Reading)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กลุ่มผู้ประสานงาน  วิชา
วิชาพื้นฐาน 355113 หรือ 754113 หรือ กำหนดจากผลระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา     ฝึกอ่านในใจให้สามารถเข้าใจโดยตรงจากภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องอาศัยการแปลเป็นภาษาไทย
    ฝึกศิลปะการอ่านออกเสียงและขยายวงศัพท์ให้กว้างขวางขึ้น
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน
    2. เพื่อให้นิสิตสามารถตีความจากเครื่องหมายวรรคตอนที่ปรากฏในเรื่องที่อ่าน
    3. เพื่อให้นิสิตสามารถเดาคำศัพท์จากบริบทต่าง ๆ และจาก Prefixes, Suffixe
วัน/เวลา/สถานที่     800 จันทร์ 13.00-16.00 น. 10303 ผศ.ดร.มาลี นิสสัยสุข
    801 จันทร์ 16.30-19.30 น. 10212 ผศ.ดร.มาลี นิสสัยสุข
    802 จันทร์ 13.00-16.00 น. 10302 ผศ.ดร.สุรีย์พงศ์ โพธิ์ทองสุนันท์
    803 พุธ 13.00-16.00 น. 10301 ดร.อุบล ธเนศชัยคุปต์
    804 พุธ 16.30-19.30 น. 10301 ดร.อุบล ธเนศชัยคุปต์
    805 อาทิตย์ 09.00-12.00 น. 10210 ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ
    850 จันทร์ 09.00-12.00 น. 10303 ผศ.ดร.สุรีย์พงศ์ โพธิ์ทองสุนันท์
    851 พฤหัส 09.00-12.00 น. 10211 ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ
    852 พฤหั 13.00-16.00 น. 10211 ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Blanchard, Karen, and Root, Christine. For Your Information 3. 2ed, New York: Pearson Education, 2006.
เกณฑ์การวัดผล     1. Class Assignments ร้อยละ 15
    2. Class Attendance ร้อยละ 5
    3. Outside Reading ร้อยละ 10
    4. Mid-term Examination ร้อยละ 35
    5. Final Examination ร้อยละ 35
การประเมินผลการเรียน     การประเมินผลพิจารณาจากคะแนนโดยอิงเกณฑ์
    ช่วงคะแนน เกรด
    80 – 100 A
    75 – 79 B+
    70 – 74 B
    65 – 69 C+
    60 – 64 C
    55 – 59 D+
    50 – 54 D
    0 – 49 F
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตขาดเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด (ขาดเรียนได้ 3 ครั้ง จากการเรียนทั้งหมด 15 ครั้ง หรือ ต้องเข้าเรียน 36 ชั่วโมง จาก 45 ชั่วโมง)
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอน อันจะมีผลให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top