355201 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น  
Fundamental English Reading
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 355201 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Fundamental English Reading)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กลุ่มผู้ประสานงาน  วิชา
วิชาพื้นฐาน 355113 ???? 754113 ???? ???????????????????????????????
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
    ?????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ??????????????????????????????????????????????
    2. ??????????????????????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????? ? ?????? Prefixes, Suffixe
วัน/เวลา/สถานที่     800 ?????? 13.00-16.00 ?. 10303 ??.??.???? ?????????
    801 ?????? 16.30-19.30 ?. 10212 ??.??.???? ?????????
    802 ?????? 13.00-16.00 ?. 10302 ??.??.????????? ??????????????
    803 ??? 13.00-16.00 ?. 10301 ??.???? ????????????
    804 ??? 16.30-19.30 ?. 10301 ??.???? ????????????
    805 ??????? 09.00-12.00 ?. 10210 ??.??????? ??????????
    850 ?????? 09.00-12.00 ?. 10303 ??.??.????????? ??????????????
    851 ????? 09.00-12.00 ?. 10211 ??.??????? ??????????
    852 ???? 13.00-16.00 ?. 10211 ??.??????? ??????????
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Blanchard, Karen, and Root, Christine. For Your Information 3. 2ed, New York: Pearson Education, 2006.
เกณฑ์การวัดผล     1. Class Assignments ?????? 15
    2. Class Attendance ?????? 5
    3. Outside Reading ?????? 10
    4. Mid-term Examination ?????? 35
    5. Final Examination ?????? 35
การประเมินผลการเรียน     ?????????????????????????????????????
    ???????? ????
    80 – 100 A
    75 – 79 B+
    70 – 74 B
    65 – 69 C+
    60 – 64 C
    55 – 59 D+
    50 – 54 D
    0 – 49 F
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ????????????????????????????? 20 ????????????????? (??????????? 3 ???? ????????????????? 15 ???? ???? ???????????? 36 ?????? ??? 45 ??????)
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top