134491 วิธีวิจัยทางการตลาด  
Research Methods in Marketing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน
 
ตารางนัดปรึกษา

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134491 วิธีวิจัยทางการตลาด (Research Methods in Marketing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน เติมศักดิ์  สุขวิบูลย์
วิชาพื้นฐาน 134111 หลักการตลาด (Principle of Marketing)และ 132
คำอธิบายรายวิชา     ความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการดำเนินงานว
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจถึงหลักการ แนวทางการว
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันจันทร์ เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 10105
    หมู่ 850 วันจันทร์ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 10105
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1) การมีส่วนร่วมและความสนใจในการเรียน โดยการเข้าร่
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์และวันพุธ เวลา 15.00-16.30 น. วันเสาร์ เวลา 14.00-18.00 น. หรือ วันเวลาที่เหมาะสมโดยที่มีการนัดหมายระหว่างผู้สอนกับนิสิตเป็นที่เรียบร้อยในตารางการนัดหมายรายวิชาของผู้สอน ศูนย์การเรียนรู้ ส่วนงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ http://www.ms.src.ku.ac.th/
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
     2) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
     3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
     4) นิสิตต้องเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติและการจัดรายงานการวิจัยกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top