134321 การจัดการการขาย  
Sales Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134321 การจัดการการขาย (Sales Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภูวาเดช  โหราเรือง
วิชาพื้นฐาน หน้าต่างนี้ใช้ไม่ได้ ให้นิสิตเปิดที่รหัสวิชา 134312 แทน
คำอธิบายรายวิชา     หน้าต่างนี้ใช้ไม่ได้ ให้นิสิตเปิดที่รหัสวิชา 134312 แทน
วัตถุประสงค์     หน้าต่างนี้ใช้ไม่ได้ ให้นิสิตเปิดที่รหัสวิชา 134312 แทน
วัน/เวลา/สถานที่     หน้าต่างนี้ใช้ไม่ได้ ให้นิสิตเปิดที่รหัสวิชา 134312 แทน
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     หน้าต่างนี้ใช้ไม่ได้ ให้นิสิตเปิดที่รหัสวิชา 134312 แทน
เกณฑ์การวัดผล     หน้าต่างนี้ใช้ไม่ได้ ให้นิสิตเปิดที่รหัสวิชา 134312 แทน
การประเมินผลการเรียน     หน้าต่างนี้ใช้ไม่ได้ ให้นิสิตเปิดที่รหัสวิชา 134312 แทน
การให้นิสิตเข้าพบ     หน้าต่างนี้ใช้ไม่ได้ ให้นิสิตเปิดที่รหัสวิชา 134312 แทน
ข้อกำหนดในการเรียน     หน้าต่างนี้ใช้ไม่ได้ ให้นิสิตเปิดที่รหัสวิชา 134312 แทน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top