134313 การตลาดระหว่างประเทศ  
International Marketing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134313 การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สำราญ  อินทร์ขุนจิต
วิชาพื้นฐาน 134111
คำอธิบายรายวิชา     ความหมายของการตลาดระหว่างประเทศ ความสำคัญและสภาพแว
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงทฤษฎีและกระบวนการบริหารจัดการ
วัน/เวลา/สถานที่     ภาคพิเศษ วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 10210
    ภาคปกติ วันอาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 10205
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     Class attention & participation 10%
    Group assignm
การประเมินผลการเรียน     ตักเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     สามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ E-mail samran_intra@yahoo.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตต้องเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะที่สอนอันจะมีผลให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    4) นิสิตต้องกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยนิสิตจะต้องมีการนำเสนอผลงานในชั้นเรียนพร้อมทั้งการโต้วาที เสนอความคิดตอบข้อเสนอแนะและแก้ต่างอย่างสร้างสรรค์

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top