134212 พฤติกรรมผู้บริโภค  
Consumer Behavior
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134212 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน นิภา  นิรุตติกุล
วิชาพื้นฐาน 134211 หลักการตลาด, 459101 จิตวิทยาทั่วไป
คำอธิบายรายวิชา     หลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการพิจารณาตัดสินใจซื้อสินค้า โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในด้านปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ตลอดจนการนำเอาผลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมาประยุกต์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค
    2) เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และเข้าใจถึงเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
    3) เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการกำหนดกลยุทธ์การตลาด
    4) เพื่อฝึกทักษะในการทำงานร่วมกัน
    
วัน/เวลา/สถานที่     ดูตามประมวลการสอน
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     เอกสารประกอบการสอนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค
เกณฑ์การวัดผล     1. การศึกษาค้นคว้า/รายงานหน้าชั้น (รายงานกลุ่ม) ร้อยละ 50
    2. การศึกษาค้นคว้า/รายงานหน้าชั้น (รายงานเดี่ย) ร้อยละ 10
    3. ความสนใจเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 10
    4. การสอบ ร้อยละ 30
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากคะแนนกลุ่มและเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร เวลา 13.30-16.00 น. ห้อง 10445 ห้อง 10445 (ขอให้นิสิตเขียนนัดพบที่หน้าห้อง)
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top