133211 การจัดการการผลิต  
Operations Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 133211 การจัดการการผลิต (Operations Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภูวาเดช  โหราเรือง
วิชาพื้นฐาน 132111 Principles of Management
คำอธิบายรายวิชา     แนวคิดทางด้านการผลิต และ การดำเนินการ การจัดการทั่วไป วิธีการทางสถิติ และ การวัดเชิงปริมาณ การวางแผน และ การดำเนินกิจกรรมการผลิต การจัดการวัสดุ การจัดซื้อ การจัดการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการควบคุม คุณภาพ และ การปรับปรุงผลิตภาพ
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตทราบแนวคิดทางด้านการผลิต และ การดำเนินการ
    2. เพื่อให้นิสิตสามารถพยากรณ์อุปสงค์ของสินค้า และ บริการ ได้
    3. เพื่อศึกษาการออกแบบระบบการผลิต
    4. เพื่อศึกษาการจัดการด้านคุณภาพ
    5. เพื่อตระหนักถึงแนวคิดด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันจันทร์ หมู่ 800 9.00-12.00 น. หมู่ 850 16.30-19.30 น.
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     8.1.1 Larry P. Ritzman. 2003. Foundation of Operation Management : Pearson Education,
    8.2.1 ฐิติมา ไชยกุล. หลักการจัดการการผลิต, สำนักพิมพ์เพียร์สัน. ISBN974-9872-789
    
เกณฑ์การวัดผล     1. สอบกลางภาค ร้อยละ 40
    2. สอบปลายภาค ร้อยละ 40
    3. คะแนนการเข้าเรียน และ รายงาน ร้อยละ 20
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดตามเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top