133211 การจัดการการผลิต  
Operations Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 133211 การจัดการการผลิต (Operations Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภูวาเดช  โหราเรือง
วิชาพื้นฐาน 132111 Principles of Management
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????? ??? ???????????? ??????????????? ????????????? ??? ??????????????? ???????? ??? ??????????????????????? ?????????????? ?????????? ????????????? ??????????????????? ??????????????? ?????? ??? ?????????????????
วัตถุประสงค์     1. ???????????????????????????????????? ??? ????????????
    2. ??????????????????????????????????????? ??? ?????? ???
    3. ??????????????????????????????
    4. ?????????????????????????????
    5. ????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ????????? ???? 800 9.00-12.00 ?. ???? 850 16.30-19.30 ?.
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     8.1.1 Larry P. Ritzman. 2003. Foundation of Operation Management : Pearson Education,
    8.2.1 ?????? ??????. ????????????????????, ???????????????????. ISBN974-9872-789
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ????????? ?????? 40
    2. ?????????? ?????? 40
    3. ????????????????? ??? ????? ?????? 20
    
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????? ???? 13.00-16.00 ?.
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top