131491 การวิจัยทางการเงิน  
Financial Research
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน
 
ตารางนัดปรึกษา

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131491 การวิจัยทางการเงิน (Financial Research)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน เติมศักดิ์  สุขวิบูลย์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     หลักการเบื้องต้นและวิธีวิจัยโดยทั่วไป และเลือกปัญหา
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของ
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันพฤหัสบดี 09.00-12.00 น. ห้อง 10109
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1) การมีส่วนร่วมและความสนใจในการเรียน โดยการเข้าร่
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนด
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์และวันพุธ เวลา 15.00-16.30 น. วันเสาร์ เวลา 14.00-18.00 น. หรือวันเวลาที่เหมาะสมโดยที่มีการนัดหมายระหว่างผู้สอนกับนิสิตเป็นที่เรียบร้อยในตารางนัดหมายรายวิชาของผู้สอน ศูนย์การเรียนรู้ ส่วนงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ www.ms.src.ku.ac.th
    
    E-mail toemsak@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อย จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้เรียน
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
    4) นิสิตต้องเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการและการจัดทำรายงานการวิจัยกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top