131322 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ  
International Business Finance
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131322 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Finance)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จตุพร  ตังคทัช
วิชาพื้นฐาน 131211 ????????????
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????? ????????????????????
วัตถุประสงค์     
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Butler, Kirt C., MULTINATIONAL FINANCE, 4th edition
    Solnik, Bruno, and Dennis McLeavey, Global Investment, 6th edition
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????? 50 ??????????????? D ???????????????????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? 2 ??????
    2. ????????????????????????????????? 80 ??????????? ????????????????????????????
    3. ???????????????????????????????????????????????
    4. ??????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top