131322 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ  
International Business Finance
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131322 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Finance)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จตุพร  ตังคทัช
วิชาพื้นฐาน 131211 การเงินธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา     ประเภทของธุรกิจระหว่างประเทศ ลักษณะการดำเนินงานและ
วัตถุประสงค์     
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Butler, Kirt C., MULTINATIONAL FINANCE, 4th edition
    Solnik, Bruno, and Dennis McLeavey, Global Investment, 6th edition
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     ใช้วิธีอิงเกณฑ์ร้อยละ 50 เพื่อได้รับเกรด D และอิงกลุ่มสำรหับการแบ่งเกณฑ์เพื่อจำแนกระดับความสามารถ
การให้นิสิตเข้าพบ     สามารถพบอาจารย์ผู้สอนก่อนและหลังการเรียนการสอนตามตารางการเรียนการสอน และติดต่อช่วงเวลาอื่นด้วยการนัดหมายกับอาจารย์ผู้สอน
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องนำเครื่องคำนวณเข้าเรียนทุกครั้ง สำหรับการสอบกลางภาค และปลายภาคอนุญาตให้นำเฉพาะเครื่องคำนวณที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าสอบเท่านั้น และนำเข้าสอบได้ไม่เกิน 2 เครื่อง
    2. นิสิตต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
    3. ไม่อนุญาตให้นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยเข้าเรียน
    4. นิสิตต้องประพฤติตนอย่างเหมาะสมระระหว่างการเรียนการสอน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top