131211 การเงินธุรกิจ  
Business Finance
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131211 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศิรินุช  อินละคร
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????? ????????????????????????????? ???????? ???????????????????? ????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????? ???????????????? ? ????????
วัตถุประสงค์     1. ????????????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????
    3. ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
    4. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ??????????? ???? 13.00 -16.00 ?. ??? 1404
    ???? 850 ??????????? ???? 16.30 -19.30 ?. ??? 1404
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1. ??????????????????? ?????? 10
    2. ???????????? ?????? 45
    3. ????????????? ?????? 4
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????????????? ???? 9.00 -12.00 ?. ???????????? E-mail : Sirinuch@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ???????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????
    3. ????????????????????????????? 15 ????
    4. ???????????????????????????????????????????????????????????
    5. ?????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top