131211 การเงินธุรกิจ  
Business Finance
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131211 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศิรินุช  อินละคร
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     ศึกษาจุดมุ่งหมาย และหน้าที่ในการบริหารทางการเงิน การวางแผน การวิเคราะห์ทางการเงิน รวมทั้งการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับเงิน การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด การบริหารลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ ตลอดจนนโยบายอื่น ๆ ทางการเงิน
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน
    2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดทางการเงิน ได้แก่ มูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ยงและผลตอบแทน
    3. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางการเงินได้
    4. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจและการบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 1404
    หมู่ 850 ทุกวันอังคาร เวลา 16.30 -19.30 น. ห้อง 1404
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1. งานมอบหมายและสอบย่อย ร้อยละ 10
    2. การสอบกลางภาค ร้อยละ 45
    3. การสอบปลายภาค ร้อยละ 4
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากคะแนนกลุ่มและเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคารและวันพุธ เวลา 9.00 -12.00 น. หรือติดต่อทาง E-mail : Sirinuch@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตต้องนำเครื่องคำนวณมาเรียนด้วยทุกครั้ง
    3. นิสิตไม่ควรเข้าห้องสายเกินกว่า 15 นาที
    4. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    5. นิสิตต้องไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆในขณะสอน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top