760321 การบัญชีขั้นสูง  
Principles of Advanced Accounting II
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760321 การบัญชีขั้นสูง (Principles of Advanced Accounting II)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน นิตยา  งามแดน
วิชาพื้นฐาน 130112 และ 130211 การบัญชีชั้นกลาง I และ II
คำอธิบายรายวิชา      การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ การทำงบการเงินรวม รายการเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
     Accounting for combined corporate entities, preparation of consolidated financial statements, foreign currency transactions, and translation of foreign financial statements.
    
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงลักษณะการควบรวมกิจการได้
    2. เพื่อให้นิสิตสามารถจัดทำงบการเงินรวมได้
    3. เพื่อให้นิสิตสามารถจัดทำบัญชีสำหรับรายการเงินตราต่างประเทศได้
    4. เพื่อให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษา มีความรับผิดชอบและมีความกล้าแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่บทเรียนและเรื่องอื่นๆ
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันพุธ เวลา 8.00-12.00 น. ห้อง 10305
    
     หมู่ 850 วันพุธ เวลา 16.30-18.30 น. ห้อง 10205
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     หนังสือการบัญชีขั้นสูง II ผศ. สุรชัย เอมอักษร
เกณฑ์การวัดผล      งานที่มอบหมาย 12%
     การสอบ 88%
    - สอบย่อย 8%
    - สอบกลางภาค 40%
    - สอบปลายภาค 40%
    รวม 100%
    
การประเมินผลการเรียน     51 ผ่าน D
    81 A
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น.
    วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์ 10418
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (เข้าเรียนอย่างน้อย 12 ครั้ง)
    2. นิสิตต้องไม่เข้าเรียนช้าเกินกว่า 10 นาที มิฉะนั้นอาจต้องเข้าห้องหลังจากได้รับอนุญาต
    3. นิสิตต้องแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อย เมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้ามาขอคำปรึกษาจากอาจารย์
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงหรือกระทำสิ่งใดอันเป็นการรบกวนขณะทำการเรียนการสอน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top