130171 การบัญชีการเงิน  
Financial Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130171 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ประไพพิศ  สวัสดิ์รัมย์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????? ???????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ??????????????????? ?????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ??????????? ???? 9.00-12.00 ?. ??? 17302
    ???? 850 ????????? ???? 16.30-19.30 ?. ??? 17302
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ?????????? : ?????????????????????????? ?????
เกณฑ์การวัดผล      ???????????? 5%
     ?????? 90%
    - ??????? 15%
    - ????????? 40%
    - ?????????? 40%
    ??? 100%
    
การประเมินผลการเรียน     ?????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ???????? ???? 09.00 – 16.00 ?.
    
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1.?????????????????????????????? ?????? 80 ????????????????? (????????????????? 12 ????)
    2.??????????????????????????????? 10 ???? ????????????????????????????????????
    3.???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
    4.?????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top