130171 การบัญชีการเงิน  
Financial Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130171 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ประไพพิศ  สวัสดิ์รัมย์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     หลักการบัญชีทั่วไป วิธีบันทึกบัญชีขั้นต้นเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการ
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 17302
    หมู่ 850 วันจันทร์ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 17302
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     เอกสารหลัก : การบัญชีการเงินอาจารย์นิตยา งามแดน
เกณฑ์การวัดผล      งานที่มอบหมาย 5%
     การสอบ 90%
    - สอบย่อย 15%
    - สอบกลางภาค 40%
    - สอบปลายภาค 40%
    รวม 100%
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยพิจารณาทั้งเกณฑ์และกลุ่ม
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร เวลา 09.00 – 16.00 น.
    
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (เข้าเรียนอย่างน้อย 12 ครั้ง)
    2.นิสิตต้องไม่เข้าเรียนช้าเกินกว่า 10 นาที มิฉะนั้นต้องเข้าห้องหลังจากได้รับอนุญาต
    3.นิสิตต้องแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อย เมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้ามาขอคำปรึกษาจากอาจารย์
    4.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงหรือกระทำสิ่งใดอันเป็นการรบกวนขณะทำการเรียนการสอน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top