760241 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ  
Accounting for Business Management (For Hotel and Tourism)
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760241 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ (Accounting for Business Management (For Hotel and Tourism))
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พัชนิจ  เนาวพันธ์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     
วัตถุประสงค์     
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1. ????????? 5%
    2. ??????? 10%
    3. ????????? 40%
    4. ?????????? 45%
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????? 9.00-16.00 ?.
    
ข้อกำหนดในการเรียน     

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top