132412 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  
Small Business Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132412 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อำนาจ  ธีระวนิช
วิชาพื้นฐาน 132111
คำอธิบายรายวิชา     ความหมายและประเภทของธุรกิจขนาดย่อม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจ ลักษณะและปัญหาในการจัดการงานบุคคล การเงิน การผลิต การจัดการของธุรกิจประกอบการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงการตลาดในธุรกิจ
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิผล
    2. เพื่อให้นิสิตสามารถจัดทำแผนธุรกิจที่ดีได้ด้วยตนเอง
    3. การนำวิธีการจัดการธุรกิจขนาดย่อมไปใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการของตนเอง
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันเสาร์ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 10106
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ผู้ประกอบการ โดย รศ.อำนาจ ธีระวนิช
เกณฑ์การวัดผล     รายงาน 20%
    สอบกลางภาค 40%
    สอบไล่ 40%
    
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากคะแนนกลุ่มและเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     -
ข้อกำหนดในการเรียน     1. เวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ถ้าน้อยกว่าไม่มีสิทธิสอบ
    2. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าในชั้นเรียน
    3. ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
    4. แต่งกายตามระเบียบของนิสิต
    5. ห้ามพูดคุยกันในชั้นเรียน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top