132412 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  
Small Business Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132412 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อำนาจ  ธีระวนิช
วิชาพื้นฐาน 132111
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????? ??????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????????
วัตถุประสงค์     1. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ????????????????????????????????????????????????
    3. ????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???????? ???? 16.30-19.30 ?. ??? 10106
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ???????????? ??? ??.????? ????????
เกณฑ์การวัดผล     ????? 20%
    ????????? 40%
    ?????? 40%
    
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     -
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????? 80 ???????????????????????
    2. ???????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????
    4. ???????????????????????
    5. ????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top