132111 หลักการจัดการ  
Principles of Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132111 หลักการจัดการ (Principles of Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อำนาจ  ธีระวนิช
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     แนวคิดทางการบริหารและการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ การจัดการตามแนวมนุษย์สัมพันธ์ ระบบราชการ โครงสร้างลักษณะการดำเนินธุรกิจประเภทต่างๆ และหน้าที่ทางธุรกิจ สภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจ กระบวนการจัดการและหน้าที่ที่สำคัญของนักบริหาร
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงงานของผู้จัดการ ทั้งในด้านบทบาทและหน้าที่การจัดการ ตลอดจนแนวโน้มการจัดการในยุคปัจจุบัน
    2. เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงหลัก แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ ทั้งในอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน ตลอดจนวิธีการจัดการแบบต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
    3. เพื่อให้นิสิตนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวัน
    
วัน/เวลา/สถานที่     
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     หลักการจัดการ โดย รศ.อำนาจ ธีระวนิช
เกณฑ์การวัดผล     สอบกลางภาค 50%
    สอบไล่ 50%
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากคะแนนกลุ่มและเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     -
ข้อกำหนดในการเรียน      1. เวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ถ้าน้อยกว่าไม่มีสิทธิสอบ
     2. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าในชั้นเรียน
     3. ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
     4. แต่งกายตามระเบียบของนิสิต
     5. ห้ามพูดคุยกันในชั้นเรียน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top