132111 หลักการจัดการ  
Principles of Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132111 หลักการจัดการ (Principles of Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อำนาจ  ธีระวนิช
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
    2. ????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ????????????? ??? ??.????? ????????
เกณฑ์การวัดผล     ????????? 50%
    ?????? 50%
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     -
ข้อกำหนดในการเรียน      1. ?????????????????????????? 80 ???????????????????????
     2. ???????????????????????????????????????
     3. ??????????????????????????
     4. ???????????????????????
     5. ????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top