132313 การสื่อข้อความทางการบริหาร  
Organization Communication
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132313 การสื่อข้อความทางการบริหาร (Organization Communication)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จุฑามาศ  ทวีไพบูลย์วงษ์
วิชาพื้นฐาน 132111 ????????????? (Principles of Management)
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ??????????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
    3. ?????????????????????????????????????
    4. ??????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ?????? ?????????? 2558
    ???? 800 ????????? ???? 9.30-12.30 ?.
    ???? 850 ???????? ???? 16.30-19.30 ?.
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ??????????????????
     ??????? 1. Alan Jay Zaremba. 2006. Organizational Communication : Foundation for Business & Collaboration. CA: Thomson Wadsworth
     ??????? 2. Katherine Miller. 2006. Organizational Communication : Approaches and Processes. CA: Thomson Wadsworth.
     ??????? 3. Lillian H. Chaney and Jeanette S. Martin. Intercultural Business Communication.
     ??????????????????????????
    2. ????????????????????
     1. Arthur H. Bell and Dayle M. Smith. 1999. Management Communication. John Wiley & Sons, Inc.
     2. Charles Conrad and Marshall Scott Poole. 2005. Strategic Organizational Communication in a Global Economy. 6th ed. CA: Thomson Wadsworth.
     3. Mary Ellen Guffey. 2000. Business Communication : Process and Product. South-Western College Publishing.
     4. Paul A. Argenti. 1998. Corporate Communication. McGraw-Hill Companies.
     5. Pamela Shockley-Zalabak. 1998. Fundamentals of Organization Communication. Addison Wesley Lomgman, Inc. 1998.
     6. Michael Kaye. 1994. Communication Management. Prentice hall.
     7. Gerald M. Goldhaber. 1986. Organizational Communication. Wm. C. Brown Publishers. 1986.
     8. ???? ???????? ????????? ????????. 2542. ???????????????????. ????????????????????????????.
     9. ???? ???????. 2544. ????????????????????????. ??????? : ?????????????????.
     10. ????? ???????. 2541. ?????????????????. ????????????????????????????.
เกณฑ์การวัดผล     1. ???????????????????????? (?????????) 5%
    2. ???????????????
     ???????????? 30%
     ????????????? 25%
    10.3 ??????????????? ????????? ??????????????????
    ??????? 1: Specific Organizational Communication Process 10%
    ??????? 2: Selected topic (???????????????) 10%
    ??????? 3: ??????? 10%
    ??????? 4: ???????????????????????????? 10%
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ?????? ?????????????? ???? 9.00-12.00 ?. ??????/?????????????????????????? ???????????????? 10406
    ????? : fmsjtt@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ???????? Learning Center ????????????????? ??????????????? ??????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????? e-mail address ??????????????
    2. ?????????????????????????????? 36 ??????
    3. ???????????????????????????????????????????????????????????
    4. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    5. ????????????????????????????????????????????????????????/??????????????????
    6. ???????????????????????????
    6.1 ???????????????????????????????????????????????????? (??????????????????) ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
    6.2 ????????? 1 ?????????? 2 ????????????????????????? 1 ????????????????????????????????????
    6.3 ????????? 1 2 ??? 3 ??????????????, Handout PowerPoint ????????? ?????????????? 1 ???????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top