132313 การสื่อข้อความทางการบริหาร  
Organization Communication
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132313 การสื่อข้อความทางการบริหาร (Organization Communication)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จุฑามาศ  ทวีไพบูลย์วงษ์
วิชาพื้นฐาน 132111 หลักการจัดการ (Principles of Management)
คำอธิบายรายวิชา     ความสำคัญและลักษณะของการสื่อข้อความในองค์การ แบบต่างๆ ของการสื่อข้อความ ปัญหาของการสื่อข้อความในองค์การ การวางแผนการสื่อข้อความ ตลอดจนรูปแบบของการสื่อข้อความในองค์การ บทบาทของการสื่อข้อความทางการบริหารในภาคเอกชนกับรัฐบาล
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อข้อความทางการบริหาร
    2. เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการสื่อข้อความด้วยวิธีการต่างๆ ของนิสิตให้มากยิ่งขึ้น
    3. เสริมสร้างวินัยในการอยู่ในสังคมแก่นิสิต
    4. เพื่อฝึกทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ และการบริหารเวลา
วัน/เวลา/สถานที่     ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
    หมู่ 800 วันจันทร์ เวลา 9.30-12.30 น.
    หมู่ 850 วันอังคาร เวลา 16.30-19.30 น.
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ตำราหรือเอกสารหลัก
     เล่มที่ 1. Alan Jay Zaremba. 2006. Organizational Communication : Foundation for Business & Collaboration. CA: Thomson Wadsworth
     เล่มที่ 2. Katherine Miller. 2006. Organizational Communication : Approaches and Processes. CA: Thomson Wadsworth.
     เล่มที่ 3. Lillian H. Chaney and Jeanette S. Martin. Intercultural Business Communication.
     เอกสารประกอบการสอนของผู้สอน
    2. ตำราหรือเอกสารประกอบ
     1. Arthur H. Bell and Dayle M. Smith. 1999. Management Communication. John Wiley & Sons, Inc.
     2. Charles Conrad and Marshall Scott Poole. 2005. Strategic Organizational Communication in a Global Economy. 6th ed. CA: Thomson Wadsworth.
     3. Mary Ellen Guffey. 2000. Business Communication : Process and Product. South-Western College Publishing.
     4. Paul A. Argenti. 1998. Corporate Communication. McGraw-Hill Companies.
     5. Pamela Shockley-Zalabak. 1998. Fundamentals of Organization Communication. Addison Wesley Lomgman, Inc. 1998.
     6. Michael Kaye. 1994. Communication Management. Prentice hall.
     7. Gerald M. Goldhaber. 1986. Organizational Communication. Wm. C. Brown Publishers. 1986.
     8. ธงชัย สันติวงษ์ และชนาธิป สันติวงษ์. 2542. องค์การกับการสื่อสาร. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
     9. สมยศ นาวีการ. 2544. การติดต่อสื่อสารขององค์การ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ.
     10. เสนาะ ติเยาว์. 2541. การสื่อสารในองค์กร. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เกณฑ์การวัดผล     1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (ส่วนบุคคล) 5%
    2. การสอบในตารางสอบ
     การสอบกลางภาค 30%
     การสอบปลายภาค 25%
    10.3 การศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ และการทำรายงานกลุ่ม
    ส่วนที่ 1: Specific Organizational Communication Process 10%
    ส่วนที่ 2: Selected topic (ประเด็นปลีกย่อย) 10%
    ส่วนที่ 3: ข้อเสนอ 10%
    ส่วนที่ 4: กิจกรรมกลุ่มและการมีส่วนร่วม 10%
    
การประเมินผลการเรียน     การประเมินผลพิจารณาโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. และวัน/เวลาอื่นที่นัดหมายกับนิสิต ที่ห้องพักอาจารย์ 10406
    อีเมล : fmsjtt@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตใช้ Learning Center คณะวิทยาการจัดการ เพื่อทราบประกาศ การบ้าน รายงานที่ได้รับมอบหมายของรายวิชา โดยนิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน ต้องลงทะเบียน e-mail address ผู้เรียนในระบบ
    2. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    3. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    5. นิสิตต้องเข้าเรียนและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายโดยส่งงาน/นำเสนองานอย่างตรงเวลา
    6. ข้อกำหนดการทำงานกลุ่มของนิสิต
    6.1 สมาชิกกลุ่มทุกคนต้องเข้าเรียนในวันนำเสนองานกลุ่มของตนเอง (แม้ไม่ใช่ผู้นำเสนอ) หากมีเหตุอันจำเป็นยิ่งที่ทำให้ไม่สามารถเขาเรียนได้ สมาชิกในกลุ่มต้องแจ้งให้ผู้สอนทราบโดยเร็วและแจ้งก่อนชั่วโมงเรียน
    6.2 งานส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 จัดทำสรุปเนื้อหาการนำเสนอ 1 แผ่นแจกเพื่อนในห้องทุกคนในวันนำเสนองาน
    6.3 งานส่วนที่ 1 2 และ 3 ส่งรูปเล่มรายงาน, Handout PowerPoint ที่นำเสนอ และสรุปเนื้อหา 1 แผ่นที่แจกเพื่อนในวันนำเสนอรายงานต่ออาจารย์ประจำวิชา

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top