453101 ความรู้กฎหมายเบื้องต้น  
Introduction to Law
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 453101 ความรู้กฎหมายเบื้องต้น (Introduction to Law)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พรหมมินทร์  วงศ์รัตน์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????????? ?????????????????? ??
วัตถุประสงค์     1. ???????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     8.1 ??????????????????
เกณฑ์การวัดผล     10.1 ???????????????/????????????? ?????? 10
    1
การประเมินผลการเรียน     ???????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     promminteacher@gmail.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1.?????????????????????????????? 36 ???????? ?.??????????
    2.?????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    4.?????????????????????15 ????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top