760441 การจัดการการควบคุม  
Control Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760441 การจัดการการควบคุม (Control Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พีรญา  พงษ์ปรสุวรรณ์
วิชาพื้นฐาน 760323 การบัญชีบริหารขั้นสูง (Advance Managerial
คำอธิบายรายวิชา     แนวคิดบัญชีบริหารทางด้านการควบคุม การจำแนกความแตกต่างระหว่างการป้องกัน การตรวจสอบ และการแก้ไข สภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีการควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมและการประเมินความเสี่ยง
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดบัญชีบริหารทางด้านการควบคุม
    2) เพื่อให้นิสิตสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างการป้องกัน การตรวจสอบ และการแก้ไข
    3) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมและการประเมินความเสี่ยง
    4) เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
    5) เพื่อให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษาค้นคว้า มีความรับผิดชอบและกล้าแสดงความคิดเห็นทั้งเรื่องในบทเรียนและเรื่องอื่นๆ
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันอังคาร เวลา 10.00 – 12.00 น. หมู่เรียน 800 ห้อง 10303
    วันศุกร์ เวลา 10.00 – 12.00 น. หมู่เรียน 830 ห้อง 10303
    วันอังคาร เวลา 8.00 – 10.00 น. หมู่เรียน 850 ห้อง 10303
    วันศุกร์ เวลา 8.00 – 10.00 น. หมู่เรียน 860 ห้อง 10303
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหรือเอกสารหลัก : เอกสารของอาจารย์ผู้สอน
    ตำราหรือเอกสารประกอบ
    1) จันทนา สาขากร และคณะ, การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน, พิมพ์ครั้งที่ 1, ห้างหุ้นส่วน
     จำกัด ทีพีเอ็น เพรส, กรุงเทพฯ, 2550.
    2) เจริญ เจษฎาวัลย์, การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน, พิมพ์ครั้งที่ 2, บริษัท พอดี จำกัด, กรุงเทพฯ, 2546.
    3) เจริญ เจษฎาวัลย์, การตรวจสอบการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 3, บริษัท พอดี จำกัด, กรุงเทพฯ, 2546.
    4) อุษณา ภัทรมนตรี, การตรวจสอบและการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ทางบัญชี, พิมพ์ครั้งที่ 1, โรงพิมพ์
     จามจุรีโปรดักส์, กรุงเทพฯ, 2551.
    5) อุษณา ภัทรมนตรี, การตรวจสอบภายในสมัยใหม่ : แนวคิดและกรณีศึกษา ฉบับปรับปรุง,
     บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2550.
    6) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, แนวทางการ
     ควบคุมภายในที่ดี, พิมพ์ครั้งที่ 1, บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ,
     2549.
    7) สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, การบัญชีบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 3, สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, กรุงเทพฯ, 2550.
    8) พันธ์พงศ์ เกียรติกุล, คู่มือการตรวจสอบและควบคุมภายใน.
    9) เจริญ เจษฎาวัลย์, การปฏิบัติที่ดีที่สุดในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน.
    10) Jeff Coates, Colin Rickwood and Ray Stacey, Management Accounting for Strategic and
     Operational Control.
    11) Robert N. Anthony & Vijay Govindarajan, Management Control System,10th ed., McGraw-Hill,
     NY, 2001.
    
เกณฑ์การวัดผล     การศึกษาค้นคว้า/แบบฝึกหัด ร้อยละ 10
    การสอบ ร้อยละ 70
    - การสอบกลางภาค ร้อยละ 35
    - การสอบปลายภาค ร้อยละ 35
    ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 5
    อื่น ๆ (กรณีศึกษา / การนำเสนอรายงาน) ร้อยละ 15
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพุธ เวลา 9.00 – 16.00 น. ห้อง 10450
    วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 10450
    โทรศัพท์ 038-352380-2 ต่อ 450
    อีเมล์ fmssnp@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนของตน คือ เวลาเรียนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (เข้าเรียนอย่างน้อย 12 ครั้ง) และห้ามเข้าห้องช้าเกินกว่า 15 นาที
    2. นิสิตต้องแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อย เมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้ามาขอคำปรึกษาจากอาจารย์
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงหรือกระทำสิ่งใดอันเป็นการรบกวนขณะทำการเรียนการสอน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top