762332 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  
International Trade Law
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 762332 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ( International Trade Law)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พรหมมินทร์  วงศ์รัตน์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายการขนส่งสินค้าระหว
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตทราบถึงหลักกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
วัน/เวลา/สถานที่     ห้องบรรยาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     10.1 การศึกษาค้นคว้า/รายงานหน้าชั้น ร้อยละ 10
    1
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดตามเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     promminteacher@gmail.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงของ อ.พรหมมินทร์
    2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียนโดยเด็ดขาด
    3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพหากไม่ปฏิบัติตามอาจารย์ผู้สอนมีสิทธิจะงดบรรยายแต่ออกสอบในเนื้อหาดังกล่าว
    4.ไม่เข้าห้องสายเกินกว่า15 นาทีหากปราศจากเหตุผลสมควรให้นับเป็นการขาดเรียนในครั้งนั้น

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top