131332 หลักการประกันภัย  
Principles of Insurance
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131332 หลักการประกันภัย (Principles of Insurance)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อมร  เลิศในสัตย์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     วัตถุประสงค์ที่มา ลักษณะ และประเภทของการประกันภัย การบริหารการเสี่ยงภัย กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย สัญญา เงื่อนไขและสิทธิในกรมธรรม์ พัฒนาการของการประกันภัย การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเล การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยทุกชนิดสำหรับทรัพย์สิน การประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทต่าง ๆ ระบบการตลาด และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
วัตถุประสงค์     
วัน/เวลา/สถานที่     ทุกวันศุกร์
    หมู่ 800 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง 10207
    หมู่ 850 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 10207
    ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 27 กันยายน 2556
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการประกันภัย (Principles of Insurance) หน่วยที่ 9-15 ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    2. หลักการประกันภัย, สถาบันประกันภัยไทย
    3. เอกสารประกอบการสอน โดย อ.อมร เลิศในสัตย์ (E-Learning)
เกณฑ์การวัดผล     1. ทดสอบในชั้นเรียน 6 ครั้ง ๆ ละ 5 คะแนน รวม 30 คะแนน
    2. สอบกลางภาค 30 คะแนน
    3. สอบปลายภาค 40 คะแนน
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่ม และอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     lertnai@yahoo.com , amorn_l@muangthai.co.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 33 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top