131332 หลักการประกันภัย  
Principles of Insurance
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131332 หลักการประกันภัย (Principles of Insurance)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อมร  เลิศในสัตย์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????? ?????? ??????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????? ????? ????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????? ????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ? ??????????? ???????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     
วัน/เวลา/สถานที่     ???????????
    ???? 800 ???? 09.00 – 12.00 ?. ??? 10207
    ???? 850 ???? 13.00 – 16.00 ?. ??? 10207
    ???????????? 14 ??????? 2556 ? ?????? 27 ??????? 2556
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ??????????????????????????????????? (Principles of Insurance) ???????? 9-15 ,????????????????????????????
    2. ????????????????, ?????????????????
    3. ?????????????????? ??? ?.??? ??????????? (E-Learning)
เกณฑ์การวัดผล     1. ???????????????? 6 ???? ? ?? 5 ????? ??? 30 ?????
    2. ????????? 30 ?????
    3. ?????????? 40 ?????
การประเมินผลการเรียน     ????????????????? ???????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     lertnai@yahoo.com , amorn_l@muangthai.co.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 33 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ????????????????????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top