760171 หลักการบัญชี  
Principles of Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760171 หลักการบัญชี (Principles of Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ประไพพิศ  สวัสดิ์รัมย์
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     ความหมาย แนวคิด และความสำคัญของการบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชี หลักการบัญชีคู่ การปรับปรุงและปิดบัญชี หลักการวัดผลกำไร การจัดทำงบการเงินและรายงาน และความรู้เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการบัญชีทั่วไป หลักการบัญชีต้นทุนและสามารถนำ ข้อมูล ทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์ได้
    2. เพื่อให้นิสิตสามารถบันทึกบัญชีขั้นต้นเกี่ยวกับ เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน หนี้สิน และส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
    3. เพื่อให้นิสิตสามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้
    4. เพื่อให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษา และมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียนและเรื่องทั่ว ๆ ไป
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 801 วัน ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 17304 หมู่ 851 วัน อังคาร เวลา 16.30-19.30น. ห้อง 17304
    หมู่ 800 วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. และหมู่เรียน 850 วันพุธ เวลา 16.30-19.30 น.
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     บัญชีการเงินของผศ. นิตยา งามแดน
เกณฑ์การวัดผล      งานที่มอบหมาย 5%
     การสอบ 90%
    - สอบย่อย 15%
    - สอบกลางภาค 40%
    - สอบปลายภาค 40%
    รวม 100%
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยพิจารณาทั้งเกณฑ์และกลุ่ม
การให้นิสิตเข้าพบ     - วันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องพักอาจารย์ 10442 อาคารศูนย์เรียนรวม 2
    - วันพุธ เวลา 09.00 - 16.00 น. ห้องพักอาจารย์ 10442 อาคารศูนย์เรียนรวม 2
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (เข้าเรียนอย่างน้อย 12 ครั้ง)
    2. นิสิตต้องไม่เข้าเรียนช้าเกินกว่า 10 นาที มิฉะนั้นต้องเข้าห้องหลังจากได้รับอนุญาต
    3. นิสิตต้องแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อย เมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้ามาขอคำปรึกษาจากอาจารย์
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงหรือกระทำสิ่งใดอันเป็นการรบกวนขณะทำการเรียนการสอน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top